İçeriğe geç →

Boşanma Avukatı

boşanma avukatı iletişim

Boşanma evlilik sözleşmesinin feshidir. Türk Medeni Kanunu 161. maddeden başlayarak 184.maddeye kadar boşanma hükümlerine yer vermiştir, bu hükümlere göre boşanma yalnız hakim kararıyla mümkün olmaktadır. Diğer tüm davalar gibi boşanma davaları da spesifik davalar olduğundan boşanma davası süresince uzman bir boşanma avukatı ile bu süreci yönetmek davalı ve davacı taraf için daha yararlı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası, boşanmak isteyen eşlerin mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi tüm hususlarda anlaşarak ve bu doğrultuda hazırladıkları protokolü mahkemeye sunarak hızlı bir şekilde boşanmalarına imkan veren boşanma davası türüdür. Hızlı ve sorunsuz bir şekilde boşanma davası sürecini atlatmak isteyen tarafların tercih ettiği bir yoldur.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu madde 166;

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını
kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Buna göre anlaşmalı boşanma davasının şartları;

 • Boşanmak isteyen eşlerin evliliğinin en az 1 yılı doldurmuş olması gerekir. Evliliği 1 yılı doldurmamış eşler anlaşmalı boşanma davası açamaz ancak çekişmeli boşanma davası açabilirler.
 • Boşanmak isteyen eşlerin birlikte mahkemeye başvurması veya diğer eşin açtığı davayı kabul etmesi gerekmektedir.
 • Anlaşmalı boşanma davası duruşması esnasında her iki eşinde duruşmaya gelip boşanma protokolünde kabul ettikleri hususları teyit etmeleri gerekmektedir.
 • Tarafların boşanma sonucunda meydana gelecek mali sonuçlar ve çocuklar hakkındaki sonuçları kararlaştırmaları ve bu kararlaştırılan sonuçları hakime de kabul ettirmeleri şarttır.

Bu şartların hepsinin birlikte gerçekleştirilmesinden sonra hakim başka delil aramaksızın tarafların boşanmalarına karar verir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasında kesin yetki kuralı olmadığından tarafların mutabık kaldıkları herhangi bir yer aile mahkemesinde açılabilir. Anlaşmalı boşanma davası açılırken tarafların tüm hususlarda anlaşıp, imzaladıkları anlaşmalı boşanma protokolü mahkemeye sunulmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde anlaştığınız hususlardan dönüş olmayacağından dolayı deneyimli bir boşanma avukatı ile beraber bu protokolün hazırlanmasını tavsiye etmekteyiz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasını eşler kendi kararlaştırdıkları yer aile mahkemesinde açabilirler. Örneğin İstanbul’da oturuyorsunuz ama eşinizle Diyarbakır’da boşanma konusunda anlaştıysanız Diyarbakır Aile Mahkemesindede anlaşmalı boşanma davasını açabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davasında anlaşmalı boşanma şartları yerine getirildiğinde tek celsede hakim tarafından boşanma kararı verilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra duruşma günü uzak bir tarihe atılabilmektedir ancak uygulamada avukatlar hakimlere rica edip hazır olan tarafları duruşma aralarına alarak anlaşmalı boşanma davası duruşmasını erkene çekebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanma Avukatının Rolü

Anlaşmalı boşanmada öncelikle boşanma avukatının tarafların mutabık kalacakları hususlarda uzlaştırmacı rolü vardır. Tarafların hazırlayacakları anlaşmalı boşanma protokolünde kararlaştıracakları hususlardan boşanma davasından sonra geri dönüş olamayacağından dolayı bu protokolün deneyimli bir boşanma avukatı tarafından hazırlanmasını tavsiye etmekteyiz.

Çekişmeli Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma şartlarından olan boşanmanın tüm sonuçları konusunda mutabık kalamayan eşler boşanma sebeplerinden birine dayanarak eşine boşanma davası açar, işte bu boşanma davası türüne çekişmeli boşanma davası denmektedir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sebepleri genel boşanma sebepleri ve çekişmeli boşanma sebepleri olarak iki kategoride ele alınmaktadır.

Genel Boşanma Sebepleri

Kanun özel boşanma sebeplerinin yanında birde genel boşanma sebeplerinden bahsetmiştir. Önceden belirlenmesi na mümkün olan olay kanunun lafzıyla evlilik birliğini temelinden sarsmışsa ve bu olaydan dolayı eşlerden ortak hayata devam etmesi beklenilmezse boşanmanın genel sebeplerine dayanılarak boşanma davası açılır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Türk Medeni Kanunu Madde 166;

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede
temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya
itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik
birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa
boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik birliği içerisinde meydana gelen her türlü sorun bu madde kapsamında değerlendirilebilir. Kanun evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını genel bir sebep olarak saydığından özel sebepler gibi sınırlı sayıda değildir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanarak dava açabilmek için gereken şartlar;

 • Dayanılan sebep evlilik birliğini ortak hayata devam etmesini engelleyecek kadar sarsmış olmalıdır.
 • Bu sebepten sonra ortak hayat yeniden kurulmamış olmalıdır.

Dayanılan sebepten dolayı evliliğin eşlerden biri için çekilmez hale gelmesi boşanma davası için yeterlidir.

Özel Boşanma Sebepleri

Medeni kanun özel boşanma sebeplerini tek tek saymıştır. Özel boşanma sebepleri;

 • Zina

Zina, Türk Medeni Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiş bir mutlak boşanma sebebidir. Cinsel sadakat, kanun koyucunun korumak istediği bir evlilik içi yükümlülüktür ve buna uymayan eşe karşı diğer eşin boşanma davası açmaya hakkı vardır.

Zina sebebiyle boşanma davası açılmasında hak düşürücü süre; davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden itibaren 6 ay ve her halde zina fiilinin gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl olarak düzenlenmiştir. Bu süre hakim tarafından re’sen dikkate alınır.

 • Hayata Kast, Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, Türk Medeni Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiş bir mutlak boşanma sebeplerindendir.

Bu sebeplerle boşanma davası açılmasında hak düşürücü süre; davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden itibaren 6 ay ve her halde sebep olan fiilin gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl olarak düzenlenmiştir. Bu süre hakim tarafından re’sen dikkate alınır.

 • Küçük Düşürücü Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleri, mevzuatta düzenlenmiş özel ve nisbi boşanma sebeplerindendir. Eşlerden biri bu küçük düşürücü bir suç işlerse veya haysiyetsiz hayat sürerse; bu sebepler diğer eşin onunla birlikte yaşamasını beklenemez kılarsa, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

 • Akıl Hastalığı

Akıl hastalığı, kanunda özel ve nisbi bir boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Eşlerden biri akıl hastası olmuş ve bu sebeple ortak hayat diğer eş için yaşanılamaz hale gelmiş ise hastalığın geçme imkanının olmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edildiği takdirde bu eş boşanma davası açabilir.

 • Terk

Terk, kanunda özel ve mutlak boşanma sebeplerinden biri olarak düzenlenmiştir. Terk sebebi ile boşanma kararı verilebilmesi için;

 • Eşlerden birinin ortak yaşamı terk etmesi,
 • Ortak yaşamı sonlandırma kastı,
 • İhtar koşulu gerçekleştirilmeli ve
 • Ayrılık, hukuka aykırı olmalıdır.

Terk İhtarı İstemi: Dava hakkı bulunan eşin talebi üzerine hakim, esası incelemeden önce terk eden eşe 2 ay içerisinde ortak konuta dönmesini ve dönmemesi durumunda doğacak sonuçları ihtar yoluyla bildirir. Bu ihtar, noter aracılığı ile de yapılabilmektedir. Terk sebebi ile boşanma davası açabilmek için belirli sürenin dördüncü ayı bitmeden ihtar talebinde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe terk sebebiyle boşanma davası açılamaz.

Terk Sebebiyle Boşanma İstemi: Yukarıdaki şartlar gerçekleşmiş ve ayrılık en az 6 ay sürmüş, bu durum devam etmekte ve hakim tarafından yapılmış olan ihtar da sonuçsuz kalmışsa terk edilen eş boşanma davası açabilir.

Bu sebeplerin varlığı kanıtlandığı takdirde hakim boşanma kararı verir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açmak isteyen eş genel veya özel sebeplerden birine dayanarak bu hususta bir dilekçe yazıp boşanma davasında yetkili aile mahkemesine vermesi gerekmektedir. Boşanma dava dilekçesi ilgili mahkeme kalemine verildikten sonra harç hesabı yapılır, harç hesabından sonra ödenmesi gereken harçlar ödendikten sonra boşanma davası açılmış olur. Boşanma dava dilekçesi yazılırken ve boşanma davası sürecinde deneyimli bir boşanma avukatı ile sürecin yönetilmesi sizin için her zaman yarar sağlar.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Türk Medeni Kanunu madde 168;

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri
veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Bu kesin yetki kuralıdır bu yüzden boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme eşlerinin birinin oturduğu yer veya boşanma davasından önce 6 aydır beraber yaşadıkları yer aile mahkemesidir. Eğer yaşadıkları yerdeki mahkemede aile mahkemesi yoksa o yer asliye hukuk mahkemesi boşanma davasına bakar.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasının aksine uzun sürmektedir. İstanbul’da açılan çekişmeli boşanma davası ortalama 2 sene sürmektedir.

Boşanma Avukatıyla Çalışmalı mıyım?

Boşanma davalarında hazırlanan dilekçeler ve sunulan deliller davaya yön vermektedir bu yüzden deneyimli bir boşanma avukatı ile bu süreci yönetmek her zaman sizin hem maddi hem manevi yararınıza olacaktır.

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma davaları değişken türde davalar olduğundan ücretler davalara göre değişkenlik göstermektedir. Ortalama anlaşmalı boşanma davaları 4.000TL ila 10.000TL arası değişmekteyken çekişmeli boşanma davaları 7.000TL ila 20.000TL arası değişmektedir. Boşanma avukatı ücretlerini öğrenmek için büromuzu arayabilirsiniz.

Evliliğin Varlığına İlişkin Davalar

Herkes, hukuki bir menfaati varsa evliliğin varlığına ilişkin dava açabilir.  Bu davalar evliliğin tespiti davası, evlilik tarihinin tespiti davası ve evlenmenin yokluğunun tespiti davasıdır.

Evlenmeye izin Davaları

Olağan Dışı Evlenmeye İzin Davası

Türk Medeni Kanunu’nda evlilik için olağan yaşın yanı sıra olağan dışı yaş da düzenlenmiştir. İlgili mevzuatta bu yaş kadın ve erkek için on altı olarak öngörülmüştür.

Olağan Evlenmeye İzin Davası

Olağan evlilik yaşı kadın ve erkek açısından on yedi yaş olarak düzenlenmiştir. On yedi yaşını dolduran erkek ve kadın ile ergin olan ancak kısıtlı olan kişiler yasal temsilcilerinin izniyle evlenebilir. Bu küçük veya kısıtlı kimseler eğer haklı bir sebep olmaksızın kendilerine evlilik için izin verilmemekte ise olağan evlenmeye izin davası açabilmektedir.

Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası

Evliliği sona ermiş kadının yeniden evlenebilmek için 300 gün beklemesi gerekmektedir. Bu süreyi beklemeden evlenmek isteyen kadınlar bekleme süresinin kaldırılması davası açması gerekmektedir.

Evlenmenin Nispi Butlanı Davası

Nisbi butlan, kanunda belirtilmiş hallerin varlığı söz konusu ise evlenmenin sakatlığıdır. Bu haller; ayırt etme gücünden geçici yoksunluk, yasal temsilcinin izninin bulunmaması ve irade bozukluğudur. Evlenme sırasında bu hallerden birinin varlığı sebebiyle sakatlanan evliliklerin sonlandırılması yalnızca hakim kararı ile mümkündür; hakim kararına kadar geçerli bir evliliğin tüm sonuçlarını doğuracaktır. Böyle bir evliliğin sonlandırılması için nisbi butlan davasının açılması gerekmektedir. Bu karar, geçmişe yönelik etki doğurmaz yalnızca ileriye etkili olacaktır.

Evlenmenin Mutlak Butlanı Davası

Geçersiz şekilde kurulmuş olan evlilik kendiliğinden son bulmamaktadır. Sonlandırılması için muhakkak bir mahkeme kararı gerekmektedir. Batıl olan bir evlilik ancak hakimin kararıyla sona erebilmektedir. Kesin evlenme engelleri, mutlak butlan sebebidir.  

boşanma avukatı istanbul

 

2 Yorum

 1. Anonim Anonim

  5 aylık evliyim anlaşmalı boşanmak istiyorum ancak bana en az 1 yıllık evli olmam gerektiği söylendi. bunun bir yolu var mı?

  • Av. Murat Aydar Av. Murat Aydar

   Anlaşmalı boşanma davası açabilmenin şartlarından olan 1 yıldır evli olma şartı istisnası olmayan bir şarttır. 5 aylık evli olduğunuzdan dolayı anlaşmalı boşanma davası açabilmek için en az 7 ay daha beklemelisiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.